Statut

Strona główna » Dokumenty » Statut

wielkość tekstu:A | A | A

Statut Przedszkola Nr 7 w Zawierciu
 

 
Przedszkole działa na podstawie:
 
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity  
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późniejszymi zmianami)
3. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624)  
z późniejszymi zmianami
 
Rozdział I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
 
1. Przedszkole Nr 7 w Zawierciu jest przedszkolem publicznym.
 
2. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 
3. Organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 
4. Budynek Przedszkola Nr 7 wraz z placem przedszkolnym usytuowany jest w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 60.
 
5. Przedszkole nosi nazwę „Jurajskie Skrzaty”. Posiada logo: na tle amonitu znajduje się postać skrzata w czerwonej czapce oraz nazwa i numer przedszkola w kolorze czerwono-zielonym,
 
6. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy – P 7.
 
 
 
Rozdział II
 
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 
§ 2
 
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:
 
1) Wspomaganiu rozwoju i edukacji dziecka, zapewniając mu możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do jego potrzeb rozwojowych.
 
Należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: 
 
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się 
z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych 
i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 
d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują 
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
i) wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.
j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych 
i w unikaniu zagrożeń.
l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
m) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
n) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
o) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 
2) Udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:
 
a) wspomagania rozwoju w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
b) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; porad i konsultacji.
 
2a. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa procedura udzielania pomocy psychologicznej w Przedszkolu nr 7 w Zawierciu.
 
2b.W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole.
 
3) Umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
a) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich,
b) rozwijanie wrażliwości moralnej, wychowanie w duchu tolerancji 
 i poszanowania godności człowieka, 
c) wzorce osobowe pracowników, rodziców oraz wybitnych postaci,
d) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny,
e) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej i językowej poprzez wprowadzenie:
          - języka mniejszości narodowej lub etnicznej,
          - nauki własnej historii i kultury
          - podejmowanie dodatkowych działań mających na celu podtrzymywanie 
i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci romskich,
- zatrudnienie w charakterze pomocy nauczyciela - asystenta edukacji romskiej, udzielającego pomocy dzieciom romskich, a także współdziałającego z rodzicami tych dzieci i przedszkolem.
 
3a. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu organizuje dyrektor przedszkola, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, składany na zasadzie dobrowolności. Wniosek, o którym mowa, składa się dyrektorowi przedszkola przy zgłaszaniu dziecka do przedszkola. Wniosek dotyczy całego okresu, na które dziecko jest przyjmowane do przedszkola.
 
3b. W przedszkolu nauczanie języka mniejszości lub języka regionalnego są organizowane, jeżeli na naukę języka zostanie zgłoszonych, co najmniej 7 dzieci na poziomie danego oddziału.
 
3c. Dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, w którym zajęcia są prowadzone w języku mniejszości lub języku regionalnym, zajęcia są prowadzone także w języku polskim, 
w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
 
4) Organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone na piśmie:
a) uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii dzieci nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie,
b) przedszkole zapewnia w czasie trwania lekcji religii opiekę dzieciom, które nie korzystają z jej nauki,
c) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy oddziału.
 
5) Upowszechnianiu wśród dzieci wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
 
6) Upowszechnianiu u dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych
 
7) Organizowaniu, w miarę potrzeb, opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
 
a) otoczenie ich szczególną opieką i troską przez nauczycieli, dzieci oraz wszystkich pracowników przedszkola,
b)  dostosowanie pomieszczeń przedszkola w miarę możliwości do stopnia niepełnosprawności dziecka,
c) ustalenie, na podstawie opinii o niepełnosprawności dziecka, kierunku 
działań wsparcia rodziców dziecka,
 
8) Organizowaniu warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci,  
 
9) Wspomaganiu wychowawczej roli rodziny,  
 
10) Organizowaniu form opieki i pomocy dzieciom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej dzieciom znajdującym się   w trudnej sytuacji życiowej
 
11) Przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole. 
 
 
 
Rozdział III
 
ORGANY PRZEDSZKOLA
 
§ 3
 
1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców
 
2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 
§ 4
 
1. Dyrektor przedszkola wypełnia powierzone mu zadania, a w szczególności:
 
1) Kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. 
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny określony w odrębnych przepisach, 
a w szczególności:
 
a) Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawia go radzie pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
b) Przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku wnioski 
i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
c) Gromadzi informacje o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny pracy.
d) Uwzględnia kontrolę, diagnozę i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań.
e) Dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela (nauczycieli) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
f) Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
g) Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa 
w szczególności prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli dotyczącej działań wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznych i innych działań statutowych. 
h) Przeprowadza ewaluację wewnętrzną zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą
i) Sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom.
 
3) Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
4) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
5) Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
6) Powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kieruje jego pracą.
7) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom 
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:
 
a) rozpoznaje i diagnozuje potrzeby w w/w zakresie,
b) organizuje przeglądy placówki zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) dokonuje kontroli obiektu, jeżeli przerwa w działalności oświatowej placówki trwa, co najmniej 2 tygodnie,
d) sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją obowiązków przez nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa.
 
8) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 
w organizacji praktyk pedagogicznych.
9) Stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń 
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
10) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie   kształcenia specjalnego.
11) Organizuje zajęcia dodatkowe, do których zalicza się: 
a. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
b. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor 
w szczególności decyduje: 
 
1) w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 
i innym pracownikom placówki,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
 
3. Dyrektor pełniąc swoją funkcję jest przewodniczącym rady pedagogicznej wykonuje zadania określone odrębnymi przepisami a w szczególności:
a) przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej, realizuje jej uchwały,
b) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych 
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 
4. Współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców a w szczególności:
 
a) realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte 
w ramach ich kompetencji stanowiących,
b) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola poprzez umożliwienie w razie potrzeby:
    - udziału przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej 
    - udziału przedstawicieli rady pedagogicznej w posiedzeniach rady rodziców
    - zeszyt przekazu informacji (kurendy).
c) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
 
5. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie 
i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności:
 
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola,
2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
3) współdziałanie z gminą jako organem prowadzącym przedszkole poprzez  realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych 
w ustawie o systemie oświaty,
4) ustalanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć,
5) przedkładanie radzie rodziców do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
6) opracowywanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkoli oraz przedstawianiu projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców,
7) przydzielanie nauczycielom w uzgodnieniu z radą pedagogiczną stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
8) organizowanie rekrutacji dzieci do przedszkola
9) organizowanie warunków prawidłowej realizacji konwencji o prawach dziecka oraz umożliwiania wychowankom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,
11) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
12) załatwianie spraw osobowych pracowników przedszkola,
13) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie 
z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
14) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi 
w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 
a w szczególności:
 
a) zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy przedszkola,
b) ustalanie regulaminów pracy, premiowania i wynagradzania pracowników przedszkola, zakładowego funduszu świadczeń,
 
15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie 
z ustalonym regulaminem,
16) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego i powszechnej samoobrony, a zwłaszcza:
 
       a) ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu i na jego posesji,
       b) dyrektor zobowiązany jest chronić zdrowie i życie wychowanków przez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w szczególności:
       - organizowanie stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, 
       - dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
       - organizowanie, przygotowanie i prowadzenie pracy i nauki, uwzględniając zabezpieczenie pracowników i wychowanków przed wypadkami przy pracy 
i nauce, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami pracy,
      -  dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i nauki oraz wyposażenia technicznego, a także sprawność ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
      - egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 
17) działalnością administracyjno-prawną przedszkola,
18) organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny,
19) organizowanie przeglądu technicznego przedszkola oraz prac konserwacyjno – remontowych,
20) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola,
21) organizowanie i prowadzenia i archiwizowania dokumentacji przedszkola,
22) organizowanie kontroli zarządczej na placówce tj.
- zorganizowanie systemu kontroli zarządczej w szkole,
- wyznaczenie osób do nadzoru nad systemem kontroli,
- wyznaczenie pracowników do wykonywania kontroli,
- wprowadzenie do użytku wewnętrznego zasad kontroli zarządczej,
- monitorowanie oraz ocena systemu.
23) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
6. Dyrektor placówki może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 
7. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
8. Dyrektor przedszkola przedstawia wyniki ewaluacji na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej
 
9. W ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków od wizytatora dyrektor może zgłosić zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 
10. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny o realizacji zaleceń, uwag i wniosków wizytatora oraz organ prowadzący o otrzymanych zaleceniach i sposobie ich realizacji w terminie 30 dni.
 
11. Po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady rodziców, rady pedagogicznej dyrektor dokonuje powierzenia stanowiska wicedyrektora 
i innego stanowiska kierowniczego, jeśli takie stanowiska są zgodne 
z ramowym statutem przedszkola oraz odwołania z tych stanowisk.
 
12. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tej placówki wyznaczony przez organ prowadzący.
 
§ 5
 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
 
1) W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział 
z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
2) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
3) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
4) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
5) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy uczęszczających do przedszkola,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki
 
 
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 
1) kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu
2) kandydata na stanowisko wicedyrektora 
3) organizację pracy placówki w tym ramowy rozkład dnia
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień
5) projektu finansowego placówki
6) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom  stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
7) dopuszczanie do użytku w przedszkolu programów
8) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych
9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora placówki
 
4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawia do zaopiniowania radzie rodziców. Rada pedagogiczna uchwala zmiany do statutu.
 
5. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 
6. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 
7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Zebrania rady są protokołowane w Księdze Protokołów.
 
8. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 
9. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 
 
§ 6
 
1. W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci, jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
 
2. W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału
 
1) w wyborach, o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
2) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym
 
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 
w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz rad oddziałowych
 
4. Rada rodziców może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej i dyrektora 
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
 
5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, oraz innych źródeł.  Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady.
 
6. Rada rodziców:
 
1) współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci rodzinę 
i placówkę
2) uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci
3) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy przedszkola
 
7. Do kompetencji rady rodziców należy:
 
1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców. 
2) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców. 
3) Opiniowanie projektu rocznego planu finansowego składanego przez dyrektora
4) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
5) Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć
 
 
§ 7
 
1. Współdziałanie organów przedszkola polega na:
 
1) właściwym wykonaniu kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola
2) realizacji zadań zawartych w planach pracy organów na dany rok szkolny
3) bieżącej wymianie informacji pomiędzy organami przedszkola
4) uczestniczeniu dyrektora i innych członków rady pedagogicznej w zebraniach rady rodziców oraz udziału przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej podsumowujących pracę opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną i innych w miarę potrzeb
 
2. Organy przedszkola współdziałając ze sobą dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie. 
 
3. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenia poziomu placówki
 
4. Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola:
 
1) W przypadku powstania w przedszkolu sytuacji konfliktowej, wszystkie organy przedszkola są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań, leżących w ich kompetencjach, w celu zażegnania konfliktu i osiągnięcia porozumienia.
2) Spory winny być rozstrzygane wewnątrz danego organu przedszkola.
3) W rozstrzyganiu spraw między organami placówki biorą udział strony zainteresowane. Pierwszą instancją rozstrzygającą w sporach jest dyrektor placówki. W sprawie między dyrektorem a organami przedszkola instancją jest organ prowadzący. Przy braku porozumienia instancją staje się organ nadzorujący.
4) Spory rozstrzygane są w drodze negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów.
5) Metody i formy rozstrzygania sporu ( konfliktu) ustalają strony między sobą -negocjacje, mediacja. Strony sporu delegują swoich przedstawicieli np. do negocjacji.
6) W wypadku, gdy dyrektor placówki nie jest stroną w sporze przyjmuje on kompetencje rozjemcy bądź arbitra. Decyzja Dyrektora jest nieodwołalna.
7) Gdy Dyrektor jest stroną sporu (konfliktu) to mediacje prowadzi osoba z, zewnątrz, którą zaakceptują wszystkie strony konfliktu. Osoba ta winna posiadać pełne kompetencje w materii sporu – decyzja tej osoby jest ostateczna.
 
5. W przypadku występowania przeciągających się sporów, strony mogą wystąpić z prośbą o interwencję do organu prowadzącego przedszkole lub organu nadzoru, stosownie do kompetencji tego organu. Postępowanie wyjaśniające winno odbywać się na terenie przedszkola.
 
6. W sytuacji, gdy strony nie osiągną porozumienia spory rozwiązuje: 
1) dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole                i Kuratorem Oświaty w sprawach należących do kompetencji tych organów, jeżeli spór dotyczy rady pedagogicznej z radą rodziców.
2) organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z Kuratorem Oświaty, stosownie do kompetencji Kuratora, jeżeli spór dotyczy dyrektora przedszkola 
z pozostałymi organami przedszkola.
 
 
 
Rozdział IV
 
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 
§ 8
 
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Rok szkolny trwa od 01.09.- 31.08. Organizacja pracy przedszkola uzgodniona jest z organem prowadzącym zgodnie z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.
 
2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.
 
3. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne na podstawie:
 
1) podstawy programowej opracowanej przez MEN
2) programu wychowania przedszkolnego
 
4. Zadania do pracy ujęte są w planie wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczym na dany rok szkolny.
 
5. Pracą przedszkola kieruje dyrektor.
 
6. Przedszkole współpracuje z organem prowadzącym, nadzorem pedagogicznym, rodziną i środowiskiem.
 
7. Dyrektor i pracownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne i formalne wykonanie obowiązków.
 
8. Dyrektorowi podlegają: 
 
1) rada pedagogiczna,
2) intendent,
3) kucharka,
4) pomoce kucharki,
5) pomoce nauczyciela,
6) konserwator
 
9. Pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi są zatrudnieni wg potrzeb organizacyjnych placówki oraz wg arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny.
10. Każdy pracownik podlega dyrektorowi przedszkola (w razie nieobecności dyrektora osobie przez niego upoważnionej).
11. Kontrolę funkcjonalną w przedszkolu sprawuje dyrektor.
12. Kontrolę przeprowadza się w ramach bieżących czynności służbowych.
13. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają
odrębne przepisy.
§ 9
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.  
 
3. W przedszkolu funkcjonuje oddział specjalny dla dzieci z niepełnosprawnością, do którego mogą uczęszczać dzieci upośledzone intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym lub upośledzeniami sprzężonymi. Liczba dzieci w oddziale powinna wynosić do 8. 
 
4. W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały specjalne dla dzieci z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Liczba dzieci w oddziale wynosi od 2 do 4.
 
5. W przedszkolu można utworzyć oddziały integracyjne. Liczba dzieci w oddziale
integracyjnym powinna wynosić od 15-20 dzieci, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 
6. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej określające ich poziom rozwoju i stan zdrowia.
 
7. Do oddziałów specjalnych przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
8. W przedszkolu może być zorganizowane na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne, w ilości 6 godzin tygodniowo.
 
 
9. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 
10. W przedszkolu mogą być organizowane indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub też z zaburzeniami sprzężonymi, posiadających odpowiednie orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 
 
11. Przedszkole organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i po zatwierdzeniu przez organ prowadzący. 
 
§ 10
 
 
1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz 
w razie potrzeby i możliwości z uwzględnieniem propozycji rodziców ( prawnych opiekunów).
 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola zgodnie z arkuszem organizacji na dany rok
szkolny. W szczególnych przypadkach spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela dyrektor powierza opiekę nad oddziałem innemu nauczycielowi.
 
 
§ 11
 
W przedszkolu nie ma oddziału integracyjnego.
 
§ 12
 
1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz 
w czasie zajęć poza przedszkolem.
 
1) Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.
2) Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
3) Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
4) Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
5) Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
6) Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach p. temperatura.
7) W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
8) W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego (wrzesień)
9) W przypadku dziecka przewlekle chorego nauczyciele po odpowiednim przeszkoleniu, wyrażeniu zgody oraz uzyskaniu upoważnienia rodziców mogą podać leki, zobowiązani są zawiadomić rodziców, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowego.
10) Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego.
 
2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów 
i wycieczek obowiązującym w przedszkolu
 
§ 13
 
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 
 
2. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, może również zaproponować program opracowany przez innego autora czy autorów wraz z dokonanymi zmianami. 
 
3. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku 
w przedszkolu, jeżeli: 
 
1) Stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, 
 
2) Zawiera: 
a) szczegółowe cele wychowania i kształcenia, 
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, 
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, 
z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, 
d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 
 
3) Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 
 
4. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku 
w przedszkolu, dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 
5. Nauczyciel opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny w przypadku pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
 
6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego 
 
7. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego.  
 
 § 14
 
 
1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 
2. Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) przedstawione w formie pisemnej, w przedszkolu organizowana jest nauka religii w grupach dzieci 5, 6-letnich  
 
3. Przedszkole zapewnia zajęcia z języka obcego dla pięciolatków
 
4. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem 
w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
 
5. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są według programów własnych, które są rozszerzeniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.
 
7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do możliwości oraz rozwoju dzieci i wynosi:
 
- z dziećmi w wieku 3-4 lat –około 15-20 min.
- z dziećmi w wieku 5,6- lat –około 30 min.
 
8. Nauczyciele dokumentują przebieg pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej prowadząc: 
1) plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla każdego oddziału
2) dziennik zajęć dla każdego oddziału
3) arkusze i zeszyty obserwacji rozwoju psychofizycznego dziecka
4) dokumentację diagnozującą osiągnięcia dzieci w tym w szczególności osiąganie gotowości szkolnej. Nauczyciele sporządzają również informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej wg. wzoru nr 70 MEN-I/54/2
5) dokumentację określającą stopień realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
6) zeszyty konsultacji z rodzicami.
 
9. Przedszkole prowadzi zajęcia wspomagające i rozwijające w godzinach realizacji podstawy programowej. Zajęcia te stanowią jej rozszerzenie 
i uszczegółowienie.
10. Wszystkie zajęcia rozwijające i wspomagające realizowane są z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i są dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola. Prowadzone są według programów własnych nauczycieli, które są rozszerzeniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
11. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości. 
 
 
§ 15
 
1. Przedszkole jest ośmiooddziałowe.
 
2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 117
 
3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 
1) 7 sal przedszkolnych dziennego pobytu dzieci
2) 2 sale zajęć dodatkowych
3) pomieszczenia biurowe i administracyjno – gospodarcze
4) kuchnię
5) szatnie dla dzieci i personelu
6) plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabaw na świeżym powietrzu
 
4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego 
z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 
 
5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie i w terenie poza przedszkolem.
 
§ 16
 
 
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, najpóźniej do 30 kwietnia. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 
1) liczbę oddziałów,
2) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
3) liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska  kierownicze,
4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
5) terminy przerw w pracy przedszkola,
6) zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu.
 
 
§ 17
 
 
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, który uwzględnia zasady ochrony zdrowia, higieny i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu   powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA 
 
I Zajęcia poranne
 
6.00 – 9.00 - Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze 
i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. 
 
II Realizacja podstawy programowej 
 
9.00 – 9.30 - Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego   zachowania. Śniadanie.
9.30 – 12.30 - Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. 
12.30 – 13.00 - Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Obiad
13.00 – 13.45 - Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. 
13.45 – 14.00 - Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Podwieczorek. 
 
II Zajęcia popołudniowe 
 
14.00- 16,30 - Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty  indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.  Zajęcia i zabawy wspomagające rozwój dziecka, zajęcia  dodatkowe.
 
§ 18
 
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzący zgodnie z § 10 ust.1.
 
2. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( nie krótszy niż 5 godzin dziennie) ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora. 
3. Przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.30 
 
4. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 9.00 – 14.00
 
5. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.  
 
6. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( nie krótszy niż 5 godzin dziennie) ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora. 
 
7. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie
z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu dokonują rodzice (prawni opiekunowie) za dany miesiąc u intendenta placówki w terminie do 20 każdego miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dokonywanie opłat najpóźniej do przedostatniego dnia w danym miesiącu.
 
8. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.
 
 
 
Rozdział V:
 
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI
I INNYCH
PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
 
 
§ 19
 
1. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność nauczyciela:
 
1) Nauczyciel obowiązany jest:
 
a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole
b) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 
i szacunku dla każdego człowieka.
c) kształtować u dzieci postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 
i światopoglądów.
d) tworzyć warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.
e) prowadzić obserwacje pedagogicznych celem poznania możliwości 
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie oraz prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
f) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 
z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki 
w klasie I szkoły podstawowej
g) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, po przeprowadzonej diagnozie przedszkolnej, o której mowa w pkt. f), który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.
h) systematycznie planować i realizować zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi.
i) realizować zasady i czynności wynikające ze statutu przedszkola
j) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego
k) uczestniczyć w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej
l) aktywnie uczestniczyć w WDN oraz w różnych formach doskonalenia.
m) systematycznie pogłębiać wiedzę pedagogiczną.
n) współdziałać z nauczycielem współprowadzącym grupę
o) dokonywać ewaluacji pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
p) dokonywać ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy
q) podejmować działania w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska
r) współdziałać ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej
s) prowadzić dokumentację pedagogiczną określonej odrębnymi przepisami
t) przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
u) terminowo wykonywać badania okresowe i profilaktyczne zgodnie 
z przepisami.
v) informować o nieobecności z powodu choroby natychmiastowo w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez nią oddziale.
w) codziennie podpisywać listy obecności. 
x) dbać o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegać zasad współżycia społecznego.
y) przestrzegać tajemnicy służbowej.
z) wykonywać inne zadania zlecone przez dyrektora placówki.
 
2) W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
 
a) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych 
i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców 
z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności; 
b) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; 
c) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
 
3) W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej. 
 
4) Nauczyciel ma prawo do:
 
a) realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania 
i opieki
b) znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego
c) podejmowania decyzji o wyborze programu wychowania
d) decydowania o doborze form i metod pracy
e) opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki
f) ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego
g) możliwości prawidłowego przebiegu stażu
h) do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy
i) znajomości systemu motywującego do pracy
j) publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą
k) promowania swoich działań w środowisku lokalnym
l) uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie 
z potrzebami i oczekiwaniami placówki
m) uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami
n) dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola
o) wynagrodzenia za swoją pracę
p) prawo do urlopu wypoczynkowego.
q) uprawnienia o charakterze socjalnym
r) uprawnienia do nagród i wyróżnień
 
5) Nauczyciel odpowiada za:
 
a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci
b) dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie
c) czystość wychowanków i stan zdrowia
d) niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.
e) ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt i materiały 
w przydzielonych oddziałach.
 
2. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela związany jest z:
 
1) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania 
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez ankietowanie rodziców, które służy wewnętrznemu mierzeniu, jakości pracy przedszkola.
2) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej, jakość. Nauczyciel prowadzi zajęcia 
w oparciu o miesięczne plany pracy zgodne z rocznym planem pracy przedszkola. Nauczyciel odpowiada, za jakość prowadzonych zajęć.
3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie 
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji poprzez ankiety, arkusze obserwacji, kwestionariusze wywiadów 
i rozmów.
4) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną tj. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Służba Zdrowia, Policja, Sąd, Straż Pożarna.
 
3. Do form współdziałania, o których mowa w ust.1 pkt 1) należą:
 
1) zebrania organizowane dla rodziców ( prawnych opiekunów),rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte, organizowanie prelekcji i pedagogizacji, uroczystości i spotkania okolicznościowe,
 
2) zebrania o których mowa w ust.2 pkt 1) odbywają się trzy razy w roku szkolnym 
(na początku roku szkolnego, po pierwszym półroczu, przed zakończeniem roku szkolnego oraz w miarę potrzeb). Pozostałe formy odbywają się zgodnie 
z planem rocznym przedszkola na dany rok szkolny oraz w miarę potrzeb.
 
 
§ 20
 
1. Do zadań logopedy należy:
 
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka., w tym mowy głośnej i pisma; 
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej; 
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami.
5) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii 
6) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
7) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami
8) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej
 
 
§ 21
 
 
1. Do zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej należy:
 
1) czuwanie nad równowagą rozwojową dziecka oraz wyrobienie trwałych nawyków mających zasadnicze znaczenie dla zachowania zdrowia. 
2) organizowanie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych łącząc dzieci według rodzaju zaburzeń. 
3) uwzględnianie w metodach i formach pracy ogólnych założeń programowych kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie ich do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu sprawności i wydolności fizycznej dziecka, wieku, płci oraz wszelkich zaleceń lekarskich 
4) przestrzeganie zasad dydaktyki a w szczególności stopniowania trudności natężenia ćwiczeń oraz zasad indywidualizacji ćwiczeń 
5) współdziałanie w ramach swoich kompetencji z rodzicami w zakresie: wymiany spostrzeżeń na temat form i metod pracy, udzielenie instruktażu rodzicom w celu eliminowania czynników mogących pogłębić i utrwalić istniejące zaburzenia.
6) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami na wniosek nauczycieli 
7) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej
 
 
§ 22
 
1. Do obowiązków intendenta należy:
 
1) zakupywanie potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym.
2) uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu.
3) przestrzeganie norm żywieniowych.
4) nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni.
5) sporządzanie dziennych raportów żywieniowych.
6) prowadzenie na bieżąco kart ilościowo - wartościowych. 
7) sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo - wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością.
8) codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców.
9) utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie 
z przepisami sanitarnymi i bhp.
10) odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do spożycia.
11) przestrzeganie wykorzystania stawki żywieniowej bez przekroczeń.
12) dokonywanie terminowych rozliczeń u Głównego Księgowego Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Zawierciu.
13) prowadzenie rejestru procesów produkcyjnych.
14) prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw.
15) prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności
16) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych.
17) używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
18) przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
19) zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
20) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
21) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
22) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.
 
 
§ 23
 
1. Do obowiązków kucharki należy:
 
1) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie 
z przepisami sanitarnym i BHP
2) pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym
3) organizowanie pracy personelu kuchni.
4) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi 
i sanitarnymi
5) codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie 
z przepisami sanitarnymi.
6) uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu 
7) przestrzeganie norm żywieniowych 
8) dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi 
9) używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem 
10) dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą
11) dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)
12) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek.
13) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież
14) używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania codziennych obowiązków.
15) dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły sanitarne.
16) odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności spożycia. 
17) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny. 
18) przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych 
19) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
20) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne
21) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
22) po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem 
23) informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości)
24) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora
 
 
§ 24
 
 
1. Do obowiązków pomocy kucharki należy:
 
1) dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie 
z przepisami sanitarnymi i BHP
2) pomoc w przygotowywaniu posiłków z godnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi.
3) przestrzeganie norm żywieniowych.
4) dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg i toalet środkami dezynfekującymi.
5) używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem 
6) pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu jej zgodnie z zalecaną gramaturą
7) dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)
8) mycie naczyń stołowych. Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń stołowych.
9) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek.
10) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież
11) dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce 
12) używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków
13) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny. 
14) przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych 
15) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkody w mieniu przedszkola.
16) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne
17) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
18) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora
 
 
§ 25
 
 
1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
 
1) utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach oraz na terenie posesji przedszkola.
2) codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, parapetów, zabawek ,czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci.
3) estetyczne podawanie posiłków.
4) rozstawianie naczyń przed posiłkami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach..
5) raz w miesiącu pastowanie i froterowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach.
6) pranie pościeli, ręczników, firan i zasłon.
7) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji sal i pomieszczeń przedszkolnych.
8) mycie naczyń stołowych. Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń stołowych.
9) dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku).
10) używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków,
11) dbanie o sprzęt, pozostawienie go w czystości i używalności.
12) dbanie o czystość zabawek, pomocy, szafek.
13) używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem. 
14) pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach.
15) pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
16) zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do odpoczynku, zabiegów higienicznych.
17) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce oraz na terenie posesji przedszkola.
18) sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie spacerów, wycieczek dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.
19) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny. 
20) przestrzeganie, przepisów BHP, przeciwpożarowych, terminowe wykonywanie badań okresowych 
21) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
22) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
23) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
24) po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody 
i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem
25) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
26) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora
 
 
§ 26
 
 
1. Do obowiązków konserwatora należy:
 
1) utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do przedszkola i przyległych chodników oczyszczanie schodów ze śniegu i lodu
2) wykonywanie prac porządkowych, napraw, prac malarskich i rozliczanie się 
z pobranych materiałów.
3) używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja obsługi i przeznaczeniem
4) przestrzeganie, przepisów przeciw pożarowych, wykonywanie badań okresowych.
5) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
6) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
7) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
8) po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem 
9) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
10) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
11) strzec mienia przedszkola.
12) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora
 
 
§ 27
 
W przedszkolu nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektora przedszkola lub innego stanowiska kierowniczego.
 
 
 
 
 
Rozdział VI
 
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
 
§ 28
 
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat
 
1) Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 
2) realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku  
 
2. Dziecko w wieku 5 lat realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
 
a)Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, 
w obwodzie której dziecko mieszka.
b) Dyrektor przedszkola, w którym zorganizowano oddziały przedszkolne dla dzieci 5-letnich, zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły, 
w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, w tym przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. 
c) W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. W takim przypadku dziecko ponownie realizuje obowiązek rocznego przygotowanie przedszkolnego.
d) Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat
e) Zapewnienie warunków do realizacji obowiązku rocznego przygotowania, jest zadaniem własnym gminy.
f) Dyrektor przedszkola jest zobowiązany w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w przedszkolu „Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
g) Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń 
o spełnianiu i pełnieniu obowiązku przedszkolnego prze dzieci uczęszczające do przedszkola.
 
 
§ 29
 
1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola oparte jest na zasadach powszechnej dostępności,
2. Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola składają do dyrektora deklarację potwierdzającą wolę kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej.
3. Szczegółowe zasady rekrutacji określa „Procedura rekrutacji przyjęta w przedszkolu.
 
 
§ 30
 
 
1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
 
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
4) poszanowania jego godności osobistej
5) poszanowania własności
6) opieki i ochrony
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat
8) akceptacji jego osoby
 
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 
1) przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka; 
2) poszanowanie mienia w przedszkolu;
3) stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci 
i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.
 
3. Dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania z przedszkola 
w przypadku:
1) wszawicy;
2) choroby zakaźnej lub długotrwałej choroby;
 
4. O zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola decyduje dyrektor. 
 
5. Dziecko może być skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku:
 
1) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc,
2) nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż 2 miesiące,
3) na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych),
4) gdy rodzice nie przestrzegają postanowień statutu przedszkola 
5) ukrytej choroby dziecka, nie zgłoszonej przez rodziców, prawnych opiekunów dyrektorowi przedszkola
6) przejawów wyjątkowej agresji, gdy dziecko stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych dzieci.
7) skreślenie nie dotyczy dzieci 5-letnich mających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
 
6. Skreślenie dziecka z przedszkola następuje zgodnie z procedurą. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy dzieci zapisanych do przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 
 
7. W przypadku przyprowadzania do przedszkola chorego dziecka 
tj. np. z katarem, kaszlem, temperaturą, wysypką, bólem brzucha i inne… dyrektor bądź nauczyciel może odmówić pozostawienia dziecka w placówce. 
 
 
§ 31
 
 
1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania 
i odbierania dziecka z przedszkola. 
 
1) Obowiązki dyrektora tym zakresie:
a) dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli i pracowników do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola.
b) dyrektor kontroluje przestrzegania zbierania oświadczeń przez nauczycieli
c) dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania 
i odbierania dziecka – na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami. Dzieci powinny być przyprowadzone do przedszkola najpóźniej do godz. 8.50 a odebrane do godz. 16.30.
d) w sytuacji, gdy nauczyciel, nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor wspólnie z nauczycielem, podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.
 
2) Obowiązki nauczyciela tym zakresie:
 
a) Nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola.
b) Rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem
c) Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców 
o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
d) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
e) O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi, opiekunowi lub osobie upoważnionej nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka
 
 
3) Obowiązki rodziców /prawnych opiekunów/  
 
a) rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka 
z przedszkola.
b) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów prawnych. 
c) w szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka.
d) rodzice/prawni opiekunowie dzieci są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
e) rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
f) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego 
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola
g) oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola rodzice podpisują własnoręcznym podpisem.
 
2. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to dyżurującemu pracownikowi przedszkola.
 
3. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola i przekazują pod opiekę dyżurującemu pracownikowi w szatni przedszkola.
 
4. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać.
 
5. Nieobecności lub spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00
 
6. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
 
7. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.
 
 
 
Rozdział VII
 
RODZICE
 
 
§ 32
 
 
1. Rodzice mają prawo do:
 
1) poznania zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola  
2) poznania zestawów programów wychowania przedszkolnego i dodatkowych materiałów edukacyjnych
3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 
4) wyrażania i przekazywania nauczycielom i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę przedszkola
 
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 
1) przestrzeganie niniejszego statutu
2) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:  
 
a) dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola  
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia
c) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku 
 
3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce
4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
 
3. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 
4. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
 
 
Rozdział VIII
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
§ 33
 
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności  przedszkolnej dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi 
i administracji.
 
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
3. Gospodarkę finansową przedszkola prowadzi Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Zawierciu.
 
 
Statut został opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 7 w Zawierciu na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 14.09.2015r.
 
Rada Pedagogiczna zatwierdziła statut i wprowadziła do użytku służbowego Uchwałą nr 6 w roku szk. 2015/2016 z dnia 14.09.2015
 
Traci moc Statut z dnia 17.02.2014r.
 
Uzgodniono z Radą Rodziców                                            
Przedszkola nr 7 w Zawierciu
w dniu  17.02.2014r.
 
 
                                                                                   
DYREKTOR  PRZEDSZKOLA
 
 
 
 
 

 

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.