Koncepcja

Strona główna » Dokumenty » Koncepcja

wielkość tekstu:A | A | A

Koncepcja Pracy Przedszkola powstała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.10.2009r.w sprawie nadzoru pedagogicznego §18 ust. 1 i 2 oraz §26 pkt. 1. (Dz. U. z 2009r. Nr 168 poz. 1324)
 

MISJA

    NASZE PRZEDSZKOLE JEST PRZYJAZNE WSZYSTKIM DZIECIOM.
    W ATMOSFERZE INTEGRACJI UCZYMY SZACUNKU, ŻYCZLIWOŚCI, ROZUMIENIA I AKCEPTACJI DLA SIEBIE I INNYCH.
    DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA.


      

   WIZJA

- PRACUJEMY W OPARCIU O NOWOCZESNE METODY PRACY.

- ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA DZIECI ORGANIZUJĄC ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ARTYSTYCZNE,      PLASTYCZNE, PRZYRODNICZE.

- WSPIERAMY INDYWIDUALNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECKA ORAZ STYMULUJEMY ROZWÓJ MOWY I MYŚLENIA.

- KADRA PEDAGOGICZNA DOSKONALI SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE W CELU PODNOSZENIA JAKOSĆI PRACY.

- WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I DALSZYM W CELU UJEDNOLICENIA KIERUNKU ODDZIAŁYWAŃ NA DZIECI.

- POMAGAMY DZIECIOM ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORAZ PROWADZIMY WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

- PRZEDSZKOLE WYPOSAŻONE JEST W NOWOCZESNE I ATRAKCYJNE POMOCE DYDAKTYCZNE, ODDZIAŁYWUJĄCE NA WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAJĄCE TWÓRCZE MYŚLENIE DZIECI.      

ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


 „Uczmy miłości do przyrody,
uczmy spostrzegać jej piękno,
cieszyć się nim, podziwiać je,
 a jednocześnie przestrzegajmy dzieci,
by tego piękna nie niszczyły”.
Hanna Zdzitowiecka

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej dziecka, dlatego też  już od najwcześniejszych lat należy rozpocząć kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym i przyrodniczym środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą. Jest gotowe do jej poznawania i jej ochrony. Poznawanie przyrody, przeżywanie jej piękna i bogactwa. Należy, więc dostarczać dziecku możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Dziecko powinno obserwować, badać, eksperymentować. Dzięki temu jego stosunek do obiektów przyrodniczych stanie się bardziej osobisty. „Dziecko kocha to, o co się troszczy, czemu poświęca swój czas, o czym myśli, na rzecz czyjegoś działania”
Zadaniem przedszkola, jako jednej z pierwszych instytucji, z którą styka się dziecko, jest także zapewnienie mu najważniejszej z potrzeb – potrzeby bezpieczeństwa. Dzieci powinny czuć się bezpiecznie w grupie, z rówieśnikami, w szatni i na podwórku przedszkolnym. Powinny też darzyć zaufaniem pracowników przedszkola. Nie mniej ważne jest nauczenie dzieci, by one same mogły zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Przedszkole ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, dlatego też należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Dzieci powinny nauczyć się również odpowiedniego korzystania z mediów społecznych, oceniać okoliczności i rozpoznawać sytuacje niebezpieczne, powinny znać zagrożenia na nie czyhające. Powinny wiedzieć, przede wszystkim, w jaki sposób ich unikać, a gdy zaistnieją, jak sobie poradzić.
  My nauczyciele wiemy jak ważne jest uczenie dzieci prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, bezpiecznym posługiwaniu się urządzeniami technicznymi, czy uświadamianiu im niebezpieczeństw zabaw w źle wybranym miejscu.  Naszą rolą jest takie pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalną ciekawość poznawania świata, wyposażyć je w wizję dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia.    


 PRIORYTETY DO ROCZNEJ KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

I. „PRZYJACIELE PRZYRODY” – TWORZENIE WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH DZIECIOM POZNAWANIE PRYRODY ORAZ NABYWANIE I KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ I POSTAW PROEKOLOGICZNYCH

II. „JURAJSKI SKRZAT Z BEZPIECZEŃSTWEM ZA PAN BRAT” – WDRAŻANIE DO DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH.
Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.