Koncepcja

Strona główna » Dokumenty » Koncepcja

wielkość tekstu:A | A | A

Koncepcja Pracy Przedszkola powstała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.10.2009r.w sprawie nadzoru pedagogicznego §18 ust. 1 i 2 oraz §26 pkt. 1. (Dz. U. z 2009r. Nr 168 poz. 1324)
 

MISJA

    NASZE PRZEDSZKOLE JEST PRZYJAZNE WSZYSTKIM DZIECIOM.
    W ATMOSFERZE INTEGRACJI UCZYMY SZACUNKU, ŻYCZLIWOŚCI, ROZUMIENIA I AKCEPTACJI DLA SIEBIE I INNYCH.
    DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA.


      

   WIZJA

- PRACUJEMY W OPARCIU O NOWOCZESNE METODY PRACY.

- ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA DZIECI ORGANIZUJĄC ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ARTYSTYCZNE,      PLASTYCZNE, PRZYRODNICZE.

- WSPIERAMY INDYWIDUALNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECKA ORAZ STYMULUJEMY ROZWÓJ MOWY I MYŚLENIA.

- KADRA PEDAGOGICZNA DOSKONALI SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE W CELU PODNOSZENIA JAKOSĆI PRACY.

- WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I DALSZYM W CELU UJEDNOLICENIA KIERUNKU ODDZIAŁYWAŃ NA DZIECI.

- POMAGAMY DZIECIOM ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORAZ PROWADZIMY WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

- PRZEDSZKOLE WYPOSAŻONE JEST W NOWOCZESNE I ATRAKCYJNE POMOCE DYDAKTYCZNE, ODDZIAŁYWUJĄCE NA WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAJĄCE TWÓRCZE MYŚLENIE DZIECI.

       

ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 

 
„Istotą edukacji regionalnej jest powrót do domu,
do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka,
a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej;
narodowej i ogólnoludzkiej.”
/Kazimierz Kossak-Główczewski/
 
        Edukacja regionalna w przedszkolu stanowi istotny element budujący aktywność poznawczą i wychowująca małe dziecko. Wprowadza je w świat wartości w ścisłym związku z kulturą lokalną. Łączy edukację przyrodniczą z aktywnością człowieka w cyklu zmieniających się pór roku. Zaspokaja naturalną potrzebę ruchu, dostarczając radości z zabaw zaczerpniętych z kultury regionu. Budzi wrażliwość estetyczną na piękno otaczającego świata, angażując przy tym wszystkie zmysły. Stanowi bazę, pierwszy obszar poznania, z którego przedszkolak w toku dalszego życia wyrusza w świat wyposażony w bagaż doświadczeń zakorzeniający go w środowisku, w którym wzrastał, „stanowi istotny element rzeczywistości społecznej, ułatwiający wychowankowi odkrywanie jego tożsamości kulturowej i własnego miejsca w świecie”, jak również jest rozumiana, jako „umożliwianie młodym ludziom poznawania własnego dziedzictwa kulturowego, wartości i treści regionalnych”. 
       Edukacja regionalna realizuje wychowanie przez przeżywanie, będące dla wieku dziecięcego „podstawową metodą dydaktyczną uczenia się, która implikuje odpowiednie formy i środki pracy z dziećmi”.  Wykorzystanie emocjonalnego nastawienia wychowanka w procesie wychowawczo – dydaktycznym posiada istotne znaczenie dla realizacji celów edukacji regionalnej, którymi „powinny być kształtowanie poczucia przynależności społecznej i terytorialnej, jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie we własnym środowisku, a także wyjście w inne społeczności i kultury” 
 
 
 

PRIORYTETY DO ROCZNEJ KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 

I.SZLAKIEM JURAJSKICH ZAMKÓW I LEGEND -  KSZTAŁTOWANIE ZAINTERESOWAŃ DZIEDZICTWEM KULTUROWYM REGIONU, POZNANIE PIĘKNA I ZABYTKÓW JURY KRAKOWSKO -  CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA PORZEZ ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH WŚRÓD DZIECI PRAWIDŁOWO ROZWIJAJĄCYCH SIĘ ORAZ ICH NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOLEGÓW 

 
II.PRZEDSZKOLE TALENTÓW- ROZWIJANIE POTENCJAŁU DZIECI, ICH ZAINTERESOWAŃ TALENTÓW, KREATYWNOŚCI , POPRZEZ WSKAZYWANIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I POSZUKIWANIE RÓŻNORODNYCH ROZWIĄZAŃ.
 
 
 
 
 
Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.